پنهان شوی تا بغض را آسوده تر یابی..(نمیدونم شاید یک روز شاید دو روز شاید...