خدایا ازبیچارگیم همین بس که تا تو توفیق یه کارخوب بهم میدی..

این نفس لعنتی چنان مغرور میشه انگار چه خبره..

خدا خیلی بیچارم خدا..به بیچارگیم رحم کن..نکنه بخوای بگیری تا یادم بندازی نداریمو...


+دلم گرفته...

آدم دیگه..گاهی بدجور از خودش خسته میشه..آخ که چه خدای صبوری داریم که هیچوقت ازمون خسته نمیشه:'(