بابابزرگ میگفت:

اسب هرکسی یه روز وایمیسته!این تازوندنا یه روز تموم میشه..

میگفتن آخه فلانی..میگفت:فلانی؟؟زدن نداره بابا..یه روز وقت خودزنیشون میرسه..+دلم گرفته..یاد نگاهای غمگین دیشبمون میوفتم..بغض آلود.تلخ.تلــــــــــخ.تلخ!

همینجوری:کلیک