واعظی پرسید از فرزند خویش
هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟
صدق و بی آزاری و خدمت به خلق
هم عبادت،هم کلید زندگیس
گفت: "زین معیار اندر شهرما، یک مسلمان هست آن هم ارمنیست" !!+تاحالا بهش فکر کردید؟؟چقدر ما به دینمون ظلم کردیم؟؟چندنفر از دین بیزار کردیم با رفتارمون به عنوان یه مسلمان؟