1

دقت کردید بعضی صبحا انقدر سنگینیم و خسته که  جرثقیل باید بیاد بلندمون کنه؟

البته یک فریاد از جانب خانواده هم میتونه موثر باشه:|


2

قبل از اینکه برم مشهد میخواستم نوبت بگیرم برم دکتر,دیگه واقعا خسته شده بودم ازین درد کوفتی!

مشهد کلی مراعات کردم و گفتم برگردم میرم دکتر!

الان هی هرروز میگذره ومن هرروز یا نصف شب از معده درد شدید میگم دیگه فردا میرم دکتر:|

الانم ساعت۱۱:۲۵دقیقست من هنوز هیچی نخوردم:/خالی باشه کمتر درد داره:|

یعنی عجیب تنبل شدم این چندوقت!البته ورزش و ارایشگاه همچنان برقرارند وخواهند بود به امیدخدا!


3

باید فکر یه برنامه مهیج باشم,خیلی تکراری شده همه چی!پیشنهادی دارید؟