کاش خدا یه لطف میکرد برامون

یه فرشته هم می آفرید که صبحا بغلمون میکرد میبرد دست صورتمونو میشست,صبحونه آماده میکرد میداد بخوریم!

والا!این توقع زیادیه!؟شما بگید!

چیه این دوتا فرشته رو شونمون تا دست تو دماغمون میکنم خبرچینی میکنن:دی

خب این همه سال روشونه من نشستی!نمک میخوری نمک دون میشکنی!؟

خب یه روز صبحم یکیتون درحق من ازین لطفا کنید!اییییش!



امضا یک عدد بهارنارنج خسته در تخت که دیرش شده:|