گفت تا امروز دیدی من دلی را بشکنم؟

بغض کردم خودخوری کردم نگفتم بارها..


سید تقی سیدی!
دریافت

+خوشم اومده مثل قدیما تک بیت و آهنگ بزارم:)