وضعیت آسمان:

ببارم؟نبارم؟نه ولش کن:|

ولی زشته ببارم!

حالا انصافا ببارم؟نبارم؟!

اصلا ولش کنزمین:

شمال یه تکون..

جنوب دو تکون..

اصلا ایران  بزن گردو خاکارو بتکون:|