پسرخاله چشمش خورده به انشای داداشش و سریعا برا همه فرستاده:

هلاک اون جیغ و ضربه مغزی نوشتنشم:))))

خدایی ببینید چه قشنگه جدای طنزش

موضوعش یه چی تو مایه های اتفاق خوب زندگیتون چیه بود