1

سوار تاکسی شدم..همه آقا بودن...

کنارم پسری بود که چهره اش را ندیدم اما میشد حدس زد بالای25سال دارد..تمام مدت سرش توی گوشی بود..

ناخواسته چشمم افتاد عکس پروفایل دختری رانگاه میکرد که صورت غرق در آرایش لبانش را غنچه کرده بود و بدتر از این لباسش بود..

خوب عکس را وارسی کرد..

نه اهل آرایش هستم نه لباس های آنچنانی آدمی هم نیستم که کراهتی داشته باشم ازینکه عکسم را کسی ببیند آن هم دراین دوره که پیج ها و پروفایل ها پراست از عکس و اسم و شخصی ترین مشخصات افراد..

اما با دیدن این حرکت حس بدی داشتم..اینکه عکست را آدمی شاید هوسباز بالا و پایین کند..همه  که بی غرض نیستند هستند؟

این حس را یک دختر خوب میداند..حس نفرت انگیزیست..

کمی میگذرد به تاریکی خیابان نگاه میکنم 

تصویر خودم را در شیشه میبینم وچشم های درشت و تیره ام را..

حالا نوبت خودم است..فضولی کردم اولین گناه..گمان بد بردم به پسری گناه دیگر..اصلا شاید عکس خواهرش بود..

کسی چه میداند؟:)


2

نمیدانم من مدتی حواسم نبود یا واقعا بذر این پسران هوس باز کم شده بود اما مدتیست که باز پیدایشان شد!

دستش را از قصد به پایم میزند و عقب میبرد..و خم مینشیند..مایل به سمت من

میتوانم آبرو ببرم یا مغلطه کنم..

یا روز خودم را بهم بریزم..وتا اخر شب عصبی باشم...

خم به ابرو نمی آورم فقط کیفم را تنظیم میکنم کنار..

لازم نیست ذهنم را درگیر کنم یا اضطراب داشته باشم..

فقط توی دل میگویم خدایا پناه میبرم به خودت از؟

اول از همه از خودم..میدانید منحرف تر ازین پسر نفسی است که روز و شب بامن است..

این فکر که گاهی عجیب هرز میرود از این هم خطرناک تر است..

تمام مدت میچرخد و نگاهم میکند و من حتی تغییری درحالتم ندادم..

وچقدر خوب که مدت هاست تصمیم گرفتم نگذارم هیچ چیز بهمم بریزد..


3

قصدم تعریف نیست که خدا خود میداند من چه عیب ها و بدی هایی دارم ولی..

این حرفم یک نصیحت خواهرانه است..نه تنها حرف عارفان بزرگ..بلکه تجربه شخصی خودم است..

مدتی بود که خدا عنایتی کرده بود که نمازم را اول وقت با اذان بخوانم حتی نماز صبح..

یا کارهم داشتم میگذاشتم تا نماز را اول وقت بخوانم 

دیروز مهمانی دعوت بودم .. اهنگ های خیلی شادی گوش دادیم

شب هم درخانه اهنگ گوش کردم

امروز نماز صبحم قضا شد..

نماز ظهر و عصر راهم سرگرم گوشی بودم و کمی بعد خواندم...

نماز مغرب و عشاء راهم دیرتر خواندم..

این تجربه بارها تکرار شده و باور کنید..

گوش دادن به موسیقی آدم را در انجام واجبات به شدت سست میکند