دل مرنجان که ز هر دل به خدا راهی هست

هرکه را هیچ به کف نیست به دل آهی هست


+خوبم،منتهی سرررردرد