جوش مجلسی جوشیه که وقتی میفهمه قراره به مهمونی،عروسی،میتینگ،عید دیدنی و...برید

پیشاپیش شالو کلاه میکنه گامپ میاد روصورتت!

هیچ تاثیری هم نداره که با پوستتون کاری بکنید یانه!

جوش مجلسی جوری ظاهرمیشه که هر طورم نیمرخ سه رخ تک رخ و..مستقر شید دیده شه!


#جوش_مجلسی