خراب نکنید!
عرضه دوست داشتن اگر ندارید..
توان نگه داشتن اگر ندارید،
خراب نکنید احساس پاک ادم هایی که..
بعد از شما واقعا میخواهند عاشقی کنند