از مردم دنیا طمع هوش مدارید..

بیداری این طایفه خمیازه ی خواب است..


+ازین بیت های سنگین:دی