1
خونمون مورچه بود دوست بابام گفت بیاید سم بزنید
4/5روز بعد خانواده پدریم دعوت کردیم ولی هنوز بوی سم بود
شوهر عمم گفت:اینا سوسک کشن یا طایفه کش؟:)))اینجوری اینا نمیمیرنا دفع بعدی من نمیام سم پاش بیارین بزنید 
صورت خودشون:))


2
مرطوب کنندم عطریه وقتایی میزنم میرم کنار خانواده باید دستامو قایم کنم بوش نشتی نده:))چون بوشو بفهمن کلی غر میزنن که ما سردرد میشیم و..:|
دیروز تو راه بودیم از یه مسیر سبز رد میشدیم که شیشه پایین بود..دستام خشک بود مرطوب کننده زدم
که مامان خطاب به بابا گفت:وااای میبینی چه بوی خوبی میاد ازین درختا،ادم حالش خوب میشه😍😍
من😒😒😒


3
دقت کردین همیشه تو عروسیا چندتا از دوستای عروس هستن که رفتاراشون شبیه انسان نیست؟:)))
دیشب عروسی بودیم همه تعبیر جونور داشتن ازشون..
پسرخاله5سالم هی میرفت میومد میگفت:سمیرا سمیرا اینا چیکار دارن میکنن😲
منو پسرخاله>ایندریافت