آدم است دیگر
گاهی دلش میخواهد خودش را 
بردارد مچاله کند،
پرتاب کند
یک جای خیلی دور
مثلاً
وسط یک خاطره
میان یک نگاه
در آغوش یک ‌آدم
در آغوش یک آدم...