زن باش اما محکم،
پروانگی‌ات را بگذار
توی چمدان در پستوی تنهایی‌ات
پنهانش کن!
تظاهر کن به هیچ‌کس اصلاً نیاز نداری .....
روی"پاهای مقدس خودت"
بایست،
تظاهر کن به مرد بودنت...