رئیس کانون یادتونه؟؟همون گه گفتم از روز مصاحبه بادیذنش استرس میگیرم؟

اصلا این مسئوله ضدحال زدن به منه ..

امروز اومده بود من رفتم نتامو نشونش بدم که بگم دیدی من چقدر بلدم:|

بعد گفت دودقیقه صبر کن..بعد که حرفش تموم شد..گفت اا شما استادی؟😒😒من فکر کردم دانش آموزی

ده دقیقه بعد صدام زد گفت شما بانوجه به سن و چهرت نمیتونی لولای بالا داشته باشی😞😞😞😞

وقتی من شمارو با دانش آموز اشتباه میگیرم یعنی زوده

از کلاس امریکن فایل فرستادتم ترم اول،

تصور کنید کتاب ادبیات سوم دبیرستان بگیرن اول دبستان بدن بهتون😭😭😭😭


آخرم حرف فاطمه شد،انقدر بچه میزنی که ادمم حسابت نکنن😐