میخواستم از عشق بگم..

اما یاد چیزی که ازش به عنوان عشق یاد میشه،یا آدمایی که دم از عشق میزنن افتادم..

به طرز نفرت انگیزی حالم ازین واژه و گفتن ازش بهم خورد..

و فقط همین بیت شاید..


دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند

دل غمدیده ی ما بود که هم بر غم زد

+سرچ بزنیدکاملش میاد