مگر چه میشود یکی بیاید،

هیچ مرگش نشود.

هرکه آمد لعنتی یک نفر دیگر شد و رفت...


+زینب میگه واقعا بی حواس و فراموش کار شدی،درمونده میگم میبینی تورو خدا نمیدونم چرا

میگه گذشته رو هم هنینطور فراموش کردی؟میکم نه این یکی ریز به ریز یادمه..