بچه ها،من دختر بزرگم تو همسایه هامون..و تک دختر

همسایه سمت راستیمون دوقلو داره:|ازم دوسال بچه ترن،یکی اول سالی عروسی گرفت یکی پنجشنبه ای بله برونشه

همسایه اینوریمونم دوتا دختر داره،یکی 14ساله،اون یکی هم از من یه سال بچه تره جمعه بله برونشه:|

درسته هیکلن و چهرتا درشت تر و بزرگ تر از منن و خانوادتا ازدواجی:|

ولی میخوام بگم این 14ساله هم عروس شه،من امتیاز این مرحله رو هم از دست میدم هیچ گیم اوور میشم:|

😂😂😂