مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخواست مشکل نشینددلم برای این آهنگ تنگ شده بود:)