بیا تا برکه های حقیر دغدغه ها را دریا کنیم ای دوست،
چرا که هیچ دریایی،هرگز،از هیچ توفانی نهراسیده است..
و هیچ توفانی،هرگز،دریایی را غرق نکرده است


+باجوش های مجلسی خود در نزدیکی عید چه کنیم؟واگر زخمشون کرده باشیم:|(پیرو پست قبل)