شب خودش پر میکند بغض گلویم بی سبب

وای بر وقتی که غم هم پا به پایش میدود

 

بشنوید:)دریافت