کدامین معجزه،کم میکند بار این درد را..

که من با یازده آیین و مذهب گریه کردم


+میلاد فرجمند با کمی تغییر

نه دلتنگ کسیم نه یاد کسی،ولی این اهنگ به حالم میخوره

دریافت