شده آیا که غمی ریشه به جانت بزند

گره در روح و روانت به جهانت بزند


+عنوان از عباس معروفی