قصه ی آدم های دل شکسته خیلی کوتاست..

میپرسی: چی شده؟

میگن: هیچی..