و انتهای تنهایی اونجاست که دیگه نه منتظر کسی هستی..

نه امیدی به پیام کسی داری...

همون لحظه که دست از تمنای درونی ای برمیداری که هیچکس جز خودت ازش خبر نداشت..