ای کسانی که ورزش نمیکنید!

وای بر شما که بر خویشتن ظلم روا داشته اید

فریاد ظلمت نفسیتان را در روز محشر به گوش هایم میرسد..

بدانید و آگاه باشید!


+وی درحالی که له و خمیر است.تامام:|