اگر می‌دانستید چقدر دردهایمان شبیه یکدیگر است

بیشتر همدیگر را درک میکردیم

و کمتر حمله میکردیم

اگر می‌دانستیم بیشتر مواقع آدم ها نمیخواهند

به ما آسیب بزنند بلکه فقط بدون اینکه متوجه باشند

دردهای قدیمی ما را بیدار میکنند بیشتر صبوری میکردیم

 

#تکه_هایی_از_یک_کل_منسجم