پیرمرد فرتوت!

شما خیلی بی سوادید

ما:خیییییییلی

شما خیلی پرتید

ما:خیییییییییلی

تو دبیرستان چه غلطی میکردن

ما:خیییییییییلی

انقدر مزخرف نگید

ما:|


+من نمیدونم قراره چی سرمون بیاد سراین کلاس:)))

خب میاد راجع به قزاق ها,روس ها,ژنرال هاشون و...میگه بعد ما نگاش میکنیم می گه بی سوادید

تصورکنید از وقتی فوق گرفته۴۳سال داره درس میده:/فسیییل