چقدر طرز پوشش ها عوض شده..

برام عجیبه چی باعث میشه یه دختر لباسی بپوشه که حتما حتما به هر شکلی که شده از کمر به پایینش دیده بشه!

کما اینکه الان به همین خاطر یه بولیز تنگ میپوشن و روش یه لباس باز..

یا حتی به مرد ها هم شیوع پیدا کرده دقت کرده باشید بازارا پر شدن از شلوارای مردونه ای که قسمت فاق و کمر به شدت تنگ!

یعنی حتی برای خرید شلواری که بدن نما(!)نباشه هم برای یه مرد باید خیلی بگردی!

همونطور یه مدت هم باب شده بود شلوارایی میپوشیدن که حتما این ازیه حد پایین تر باشه تا مارک لباس زیرش معلوم شه!

اولین بار کجا دیدیم یادتونه؟جاستین بیبر!شخصیت ملعونی بود برای همه پسرا!وخیلی از دخترا هم..چی شد پوششا شبیه شد پس؟

باشگاه میری برهنه ترین لباسارو میپوشن..

توی خیابون پوششای خیلی بد..

خب که چی؟خیلی دلم میخواد یه بار با یه لحن دوستانه بپرسم چرا کی مجبورت کرده همچین لباسایی بپوشی؟؟

من تایید نمیکنم کار هیچ مردی رو..ولی خانوما میدونید فرق مردای قدیم و جدید چی بود و چرا فساد کم بود؟

مردای قدیم اولین وتنها زن بیحجابی که میدیدن زن خودشون بود!

حتی مادر و خواهر ها هم خیلی رعایت میکردن در پوشش ها!

نه مثل الان که یه مرد هرچقدرم نخوادد ببینه صدتا زن ودختر با بدترین پوشش ها وغلیظ ترین آرایش ها جلوشه و یه زن توی خونه است که نمیتونه ممکن نیست بتونه24..ساعت خودشو آرایش کنه و به خودش برسه!

میدونید بدترین خیانت ما خودمون به خودمون کردیم!

ماهمون نسلی بودیم که جلوی پدر وبرادرمونم خجالت میکشیدیم  تاپ بپوشیم!که جلو دایی و عمومونم روسری سر میگرفتیم!

که توی یه مجلس زنونه هم لباسمون بی آستین بود شال می انداختیم!

بحثم اصلا حجاب نیست ابدا!

بحثم حیاست!حیا مثله حجاب نیست قانون و چارچوب بگم!نه حیا یه احساس درونیه!

چرا انقدر بی حیایی؟!

حتی تقاضا هم انقدر زیاد شده که تمام مغازه ها پر شده ازین طیف لباسا!

اصلا یه سوال..پوشش یعنی چی؟؟

انگار معنیش عوض شده..نه؟خیلی جالبه مگه نه؟؟


یاد این متن از آقای ادهمی افتادم..


می بخشید
دارم حرفی گنده تر از دهانم می زنم
می دانم
اما
چرا بیشتر خانم ها
لبشان با رنگی که روی آن می پاشند
هم اندازه و یکی نیست؟
این دروغ را
کدام مرد از خدا بی خبری،
یاد زن ها داده؟
آن هم دروغی که
خیلی زود
با اولین بوسه
بر ملا خواهد شد!

+لطفا نظراتتون رو بگید