شاید درست باشد اگر بگویم قدیم ترها،

بله، قدیم ترها وقتی حرفی برای گفتن نبود، در جواب چه خبر ها می‌گفتیم سلامتی...

آن روزها سلامتی یعنی هیچ اتفاقی نیافته و حتی خود واژه سلامتی مفهوم خاص دیگری نداشت.. حتی گاهی وقتی کسی میگفت سلامتی کنجکاو تر میگفتیم یعنی هیچ خبری نیست؟

اما حالا...

اصلا انگار زنگ زده ام همین سلامتی را بشنوم...

زنگ زدم بگویی سلامتی و دلم ارام شود..

اصلا چه خبری بهتر از سلامتی؟

راستی چه خبر؟