این روزای من شده غصه..

استرس..ترس، ترس،ترس...

معده درد، حالت تهوع..