تصورکنید من کلاس ادبیاتم الان استاد هردوساعت بدون دقیقه ای استراحت حرف میزنه:/دقیقه ها راست میگم..

موندم چرا دهنش کف نمیکنه:/

چ کنم:/

ولی ساختمان اقتصاد که کلاس ادبیاتمون اینجاست..اینترنت داره^_^