من بسی بچه هنرمندی بودم:دی

مهدمیرفتم ایناروکشیدما..منتهی یهو هوا سرد شد شکوفه های استعدادم سرمازدشون دیگه همش بر باد رفت:/

یه امروزو داشتم مثه بچه خوبی ازسحر درس میخوندم داداشم نت وصل کردنمیزارن که من ترقی کنم:/