_هانیه لطفا تمرین اولو بخون..

_slogan

+اره درسته حالا معنیش چیه؟!

هانیه بعد از کمی مکث..

_انرژی هسته ای؟!

استاد شوک زده نگاش میکنه

+چیییی؟!

_استاد نمیدونم من نوشتم انرژی هسته ای براش نمیدونم چرا..

من میترکم از خنده:)))

استاد یه نفس عمیق میکشه که دادوبیداد نکنه وبه من نگاه میکنه..

منم معنی وتوضیح کلمه رو میگم..

معنیش میشد شعار:|

خوب بلبلم از رو دست یکی دیگه مینویسی دقت کن منظورش از انرژی هسته ای شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست بوده به عنوان یه مثال نه معنی کلمه..

به قول پسرای دانشگاه داداچ اشتباه زدی:))

یعنی قیافه استاد باید میدید:))


هشدار:

_تمامی این مکالمات با زبان انگلیسی انجام شده..