کلاس زبان شبا برداشتم بخاطر همین و اینکه تا دیروقته سرویس گرفتم.

راننده یه دختر جوونه که از قضا فقط بامن خیلی رفیق شده جاتون خالی مغزمو پیاده میکنه کل مسیرو:|

داشتیم میرفتیم یه ماشین بد میرفت نزدیک بود تصادف شه

رانندهعجب خریه عین گاو صدا بز میدهX(گوسفند خر:|

من از شدت خنده تو ماشین داشتم میمردم چسبیده بودم به در سرمو خم کرده بودم دلمو گرفته بودم که یهو

 یه دختره از اون یکی ماشین گفتکی به تو شناسنامه داده؟!!!!!

این جا بود که من شهید شدم:)))

گلم تو دهنتو ببند:)))

گواهینامه منظورش بود:|

:)))