هرروز صبح ساعت۸دیگه بیداربودم امروز هرکار کردم نتونستم پاشم سرم درد میکرد سرگیجه داشتم

شب قبلشم سرفه شدید پیش بینیم یه مریضی اساسی بود..

سحرم که پاشده بودبا اینکه زیرپتو بودم لرز داشتم 

ساعت۱۰به زور پاشدم خودمو مشغول کارا کردم سردرد فراموشم شه..

خونرو تمیز کردم گردگیری ظرفارو شستم وناهارو گذاشتم نگام افتاد به گاز که کثیفه یکم

گفتم تمیزش کنم دستمال افتاده بود رو زمین خم شدم برش داشتم اومدم بالا..وصدای کوبیده شدن به یه فلز...

با یه ناله همه جا یه لحظه سیاه شد سرمو محکم گرفتم خودمو رسوندم به گوشیم و بعدم مبل..

نورعلی نور..

خون میاد اما کمه فک کنم درحد خراشه..

زنگ زدم یکی بیاد ببینه سرم چطوره..

اما خب هنوز کسی نیومده..فک کنم خیلی طبیعی گفتم کسی جدی نگرفت:-(

چشام سیاهی نمیره اما سرم داره میترکه وتا داخل چشمام درد میکنه..از اول صبح اینه وضعم خدا شبشو به خیر بگذرونه..

بادمجون بم آفت نداره ولی اگه مردم حلال کنید:|