حال بدی دارم..

انگار چراغ جادو در دست هایت باشد..

وبدانی

آرزوهایت هرگز براورده نمیشوند..

با این حال هی آرزو کنی..


+هرچی دلم خواست نشد:)