وای از زن عاشق..

حتی گناهان و زشتی های عشقش را هم میپرستد..

در آن حد که حتی خود مرد هم نمیتواند جنایاتاش را بدان گونه که زنی عاشق برایشش تبرئه میکند..تبرئه کند..


داستایوفسکی