هرکه باشیم، هرکجای دنیا که زندگی کنیم

همگی جایی در اعماقمان نوعی حس کمبود داریم.

انگار چیزی اساسی گم کرده ایم و میترسیم نتوانیم آن را پس بگیریم

آنهایی هم که میدانند چه چیزی کم دارند واقعا انگشت شمارند