داداش:باباچندسال میشه نامزد کرد؟!

بابا:نمیدونم چرا؟!

-۴سال میشه؟!

نگاش میکنم 

-۲سال چی؟!

بابا:نه زیاده

-۱سال؟!

بابا:اره خب که چی؟!

-میخوام۲۰سالم که شد رفتم کلاس خلبانی برم نامزدشم کسی نگیرتش دیگه..

مامان وبابا زدن زیرخنده..

الان اگه من بودم:/

گودزیلایی دیگه گودزیلا