1

استاد:یکی از نشانه های جذابیت...

یکی از آقایون که تپله:سیکس پک!!

_تو داری؟!:)))

+واسه اون ایر بکه:)))


2

یعنی سرکلاسای گرامرای ما باید ببینید صرف کردن فعلارو..نشستیدند..داشتن مینشستندند..


3

یه دختربچه۴/۵ساله

_خانم خانم بببینید چه دفتر نقاشی دارم

فک کردم داره میگه ببین چه نقاشیایی کشیدم ندید گفتم

+به به چه نقاشیای قشنگی افرین کوچولو^_^

آقا یهو بچه پوکرفیس شدبا یه حالت عاقل اندر صفیح(سفیه سفیح صفیه) زل زد بهم..اصلا انگار خشک شده بود..تکون نمیخوردا همونجور موند

بایه حالتی نگاهم میکرد انگار داشت میگفت دختره ابله..

تاحالا انقد کم نیورده بودم:|

جلو مامانش انقد کم اوردم..

اصن چه وضعه تربیته؟!

:|اقا اینا کتک نخوردن ادب شن:/