در هیاهوی روزهای تلخ وتنهایی..

میان گلایه های بغض آلود..

دونفر را جاگذاشته ام..

این روزها عجیب دلتنگ این دو گمشده هستم..

خدایا دلتنگم..

دلتنگ خودم و خودت..

میشود دوباره ما را به من بازگردانی؟؟

دلم محتاج یک واژه است..

ایمان..

ایمان!+خدایا دوباره وجودم را سرشار از خودت می کنی؟؟؟برای قوی بودن فقط تورا لازم دارم...

خاطره نوشت:راست میگفتی این من من سابق نیست:)